Mobily, PlayStation, Xbox a Notebooky

Záručné podmienky pre herné konzoly

ZÁRUČNÝ LIST

Táto záruka sa vzťahuje na herné konzoly  ( ďalej HK ) zakúpené iba v predajni firmy ROVI.

1. Záruka platí pre HK (napr. značky Playstation, Xbox, Nintendo a pod.) , ktorého identifikačné údaje, t.j. značka, typ, výrobné (sériové) číslo sú uvedené v tomto doklade o záruke , kde je uvedená aj dĺžka záručnej doby.

2. Počas záručnej doby  firma  ROVI  bezplatne  opraví  HK v prípade, ak
a)  nebola odstránená alebo poškodená ochranná nálepka s nápisom „ROVI“,
b)  nebolo odstránené či zmenené výrobné číslo výrobku  

3. Záruka sa nevzťahuje na poruchy :
a)  vzniknuté obvyklým  opotrebovaním
b)  ak, poškodenie bolo spôsobené skutočnosťou, že HK bola vystavená:
nesprávnemu, neopatrnému  alebo násilnému ovládaniu, pádu, vplyvu škodlivého prostredia napr.  vode, vlhku, extrémnym teplotám, prírodným podmienkam alebo náhlym zmenám v  týchto podmienkach,  korózií,  oxidácií; neoprávnenej  úprave, otvoreniu, oprave,  nesprávnej  inštalácií,  nehode;  poškodeniu od jedla  alebo  rozliatych   tekutín, vplyvu   chemických   výrobkov   alebo  ďalším skutočnostiam ,  ktoré  idú  nad  rámec rozumnej kontroly firmy ROVI.
c) ďalej  záruka  sa nevzťahuje pri predaji používaných HK na optickú časť a vonkajší kryt   

4. Na v záruke opravenú  HK  bude udelená predlžená  záručná  doba  v zmysle Občianskeho zákonníka.

5. Aby zákazník mohol uplatniť nároky zo záruky, musí predložiť čitateľný a nezmenený originálny doklad o kúpe, poprípade záručný list, ktorý zreteľne obsahuje podpis a pečiatku predávajúceho,  dátum, značku, typ a  výrobné  číslo HK, a  nesmie  byť poškodená, odstránená alebo nahradená ochranná nálepka s nápisom „ROVI“ inou ochranou nálepkou. V prípade doručenia HK, je potrebné  doručiť doklad o zakúpení (alebo kópiu dokladu o zakúpení), záručný list (ak bol vystavený samostatne) a vyplnený reklamačný list.


6. K reklamáciám  HK  zakúpených  v pobočkách  firmy ROVI sa vyjadríme v zmysle Občianskeho zákonníka t.j. spravidla ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní. Uznanú, resp. čiastočne uznanú reklamáciu vybavíme čo najskôr, najneskoršie do 30 dní. V prípade,  ak  by  sa  nedal   reklamovaný  HK  opraviť,   bude   zákazníkovi   poskytnutá   druhá  HK  rovnakého typu  alebo na základe vzájomnej  dohody iný typ HK.
   
7. Táto  záruka  je  jediný  a  výlučný  prostriedok  zákazníka  proti  firme  ROVI   a   zároveň jediná  a  výlučná  zodpovednosť   firmy  ROVI   voči  zákazníkovi  za  poruchy  a  zlyhanie  HK. Táto  záruka nahradzuje všetky iné záruky a zodpovednosti či už ústne, písomné alebo iné. Firma  ROVI  nezodpovedá za akékoľvek náhodné, úmyselné alebo nepriame škody.

Servis:

A) Macbookov, Notebookov,    všetky značky
B) Tabletov,    Apple, Dell, Acer, Asus, Lenovo, Sony, HP, Prestigio a  iné
C) Herných konzol,   PlayStation, Xbox, a iné
D) Mobilov,    Samsung, Huawei, Xiaomi, iPhone, HTC, Lenovo, Prestigio, Sony, LG, Blackberry,  Doogee, Nokia a iné.Aktualizácia:  15.01.2018

ROVI, Vojvodská 2, Košice
Servis Mobilov, Macbookov, Herných konzol, Tabletov a Notebookov
Po - Pi: 09:30 - 12:30, 13:30 - 17:00
Tel.: +421 905 864 305, +421 907 593 626